Adatvédelmi irányelvek

Feltöltés/aktuálizálás alatt!

1. A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Hajós Város Önkormányzata (6344 Hajós, Rákóczi u. 12.) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a vállalkozás adatvédelmi és adatkezelési politikáját. A Hajós Város Önkormányzata  (a továbbiakban: Szolgáltató) a  www.hajosvaros.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók, illetve azon keresztül vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Az adatkezelő

Név: Hajós Város Önkormányzata.

Székhely és levelezési cím: 6344 Hajós, Rákóczi u. 12.

Cégjegyzék szám: 

Email cím: hajosvaros@gmail.com

Telefonszám: +36 78 404 100

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Online vagy e-mailben  történő megrendelés esetén:

 • Név

  • E-mail cím

  • Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

  • Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

  • Telefonszám

  • Céges adatok

3.2. Cookie

A “cookie” vagy “süti” egy kisméretű – egy-egy karaktersorozatot tartalmazó – fájl, amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja (nyelvi beállítások, csatlakozási idő, látogatott oldalak, stb.). Ezeknek a tartalma ellenőrizhető, különösen azért, hogy a böngészést hatékonyabbá tegyék. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből Szolgáltató az Érintettet azonosítani tudná.

A Szolgáltató a mentett cookie-kat egy havi időtartamra őrzi meg, ezután azok automatikusan törlődnek. Ezt követően a rendszer a cookie-k használatához való újbóli beleegyezést kér az Érintettektől.

Az átláthatóság kedvéért, a következő bekezdések egy összefogó képet alkotnak a Szolgáltató által használt cookie-król és olyan megoldást tudnak kínálni, amely segíti a megfelelő döntés meghozatalát. A számítógép mások számára hozzáférhetővé tételével a cookie-k működésén is változtathat.

Alkalmazott cookie:

 • Átmeneti munkamenetre szóló (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Weboldalon az alábbi külső szolgáltatók helyeztek el sütiket:

Google analyticsgoogle.com/analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Instagramhttps://www.instagram.com/legal/cookies/

Facebookhttps://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

Youtubehttps://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

WordPress.orghttps://wordpress.org/about/privacy/

Tárhely: www.forpsi.hu

 

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

  4.1. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

  4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében kezeli.

  4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

  4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

  4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

   

  5. Az adatkezelés időtartama

   5.1 A megőrzés célja, hogy cégünk hatékonyan tudja kezelni az esetleges felmerülő technikai kérdéseket, vagy tudjon szakmai támogatást nyújtani a rendeléssel kapcsolatban.

   5.2 A részünkre elektronikusan továbbított üzeneteket (e-maileket) a szerződés teljesítését követő maximum 90 napig tároljuk szerverünkön.

   5.3 Az összes személyes adat tárolása jelszóval védett területen, harmadik fél számára nem hozzáférhető módon történik.

   Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

    

   6. Az adatokat megismerők köre

    6.1 Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

    6.2 Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltető, fuvarozó vállalat, bank, könyvelő) vehet igénybe, amennyiben az szükséges a szerződés teljesítése szempontjából és a megrendelő személyes adatkörét ok nélkül nem sérti.

     

    7. Ügyfeleink jogai és jogérvényesítési lehetőségei

     7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Szolgáltatóval való elektronikus kapcsolatfelvétel útján.

     7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
     A Szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

     7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
     Levelezési cím: Hajós Város Önkormányzata, 6344 Hajós, Rákóczi u. 12.

     Ügyfélszolgálat: +36 78 404 100

     Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

     7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

     7.5. Az Érintett kérheti továbbá adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

     A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

     Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
     Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

     7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

     • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

      • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

     7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

     8. Elektronikus levélcímek felhasználása

      8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

      8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

      8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

      9. Egyéb rendelkezések

       9.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a megrendeléskor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

       9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

       9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

       9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Weboldal felületén történő értesítése mellett – felugró értesítő ablak alkalmazásával –egyoldalúan módosítsa.

       Amennyiben kérdése merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal!

        Tisztelettel: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet, Hajós Város polgármestere

       Megszakítás