Pálinkafõzõk bejelentése
blank.gif
2015
Jan
16
doc.gif Admin · Nyomtats

TÁJÉKOZTATÁS

 

desztilláló-berendezés bejelentésérõl és egyéb kapcsolódó szabályokról

 

A magánfõzõ a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követõ 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Elsõ esetben ezt a bejelentést, a már meglévõ berendezésekrõl 2015. január 15-éig kell teljesíteni.

A 2014. évi LXXIV. törvény alapján jelentõsen módosulnak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezései.

A Jöt. módosításának célja az Európai Uniós szabályokkal való harmonizáció megteremtése.

A magánfõzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétõl jelentõs mértékben megváltoztak. Magánfõzésnek a párlatnak a magánfõzõ lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter ûrtartalmú, párlat-elõállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfõzõ által végzett elõállítása minõsül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

A 2015. évtõl a magánfõzõ desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfõzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. [Jöt. 5. § (9) bekezdés]

Magánfõzõnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztõ személy minõsül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsbõl származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfõzõ az évente elõállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítésérõl. [Jöt. 67/A. § (6) bekezdés]

A magánfõzésben elõállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a magánfõzõnek kell megfizetnie, és amely a magánfõzõ lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele. A magánfõzõnek az elõállított magánfõzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követõ év január 15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfõzõ nem állított elõ tárgyévben magánfõzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. [Jöt. 3. § (3) bekezdés, 5. § (9) bekezdés, 64. § (6) bekezdés, 67/A. § (4) bekezdés]

A magánfõzött párlat kizárólag a magánfõzõ, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfõzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthetõ. [Jöt. 67/A. § (7) bekezdés]

2015. január 1-jétõl a magánfõzõ a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követõ 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. E tulajdonszerzés nem engedélyköteles. A bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés idõpontját, a desztillálóberendezés ûrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfõzõ lakcímétõl. A magánfõzõ köteles megõrizni és hatósági ellenõrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerû tulajdonszerzést igazoló iratot. [Jöt. 67/A. § (1) és (3) bekezdés]

Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti e bejelentésrõl a többi érintett hatóságot/adóhatóságot.

Ha 2015. január 1-jét megelõzõen történt a magánfõzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfõzõnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. [Jöt. 5. § (9) bekezdés, 67/A. § (1)-(3) bekezdései, 128/K. § (1) bekezdés]

Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésrõl szóló magánfõzõi bejelentésrõl, valamint a magánfõzõ adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati  adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követõ hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére. [Jöt. 67/A. § (5) bekezdés]

Az adóraktár részére történõ értékesítéskor, illetve ha a magánfõzõ az általa elõállított magánfõzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésrõl, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja. [Jöt. 67/A. § (8) bekezdés]

Magánfõzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az elõállított magánfõzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétõl számított 1 év elteltével évül el. [Jöt. 67/A. § (9) bekezdés]
A törvény hatályba lépését megelõzõen elõállított magánfõzött párlatra 2014. december 31-ét követõen is az elõállításkor érvényes rendelkezések az irányadók. A törvény hatályba lépését követõen elõállításra kerülõ párlatok tekintetében azonban már az új szabályokat kell alapul venni. [Jöt. 128/K. § (2) bekezdés]

Fontos változás, hogy jövõre az önkormányzatnak fizetendõ évi 1.000 forintos átalányadó ellenében 50 liter tiszta szesz, azaz 100 liter 50 térfogat százalékos alkoholtartalmú párlat állítható elõ magánfõzésben. A saját fogyasztás céljából elõállított magánfõzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétõl megszûnik, és amennyiben tárgyévben a magánfõzõ állít elõ párlatot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

Tehát, aki jelenleg hajósi lakos és 2015. január 1-jét megelõzõen magánfõzéshez használt desztilláló berendezést vásárolt, bejelentést kell tenni Hajós Város Önkormányzati Adóhatósághoz. Az erre a célra szolgáló nyomtatvány a www.hajosvaros.hu (Városháza / Adócsoport nyomtatványai) címrõl letölthetõ.

A bejelentésben a nevet, lakcímét, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés idõpontját és a desztilláló-berendezés ûrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfõzõ lakcímétõl.
A magánfõzés utáni adóbevallást évente egyszer(elsõ esetben a 2015. évi adóévrõl 2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követõ év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ennek mértéke akár 200 ezer forintig is terjedhet. [Art. 172. § (1) bekezdés]

 

Hajós, 2015. január 15.


Kapcsolódó dokumentumok:

blank.gif
purple-btm-left.png purple-btm-right.png


Képviselõ-testületi ülésKépviselõ-testületi ülés
2019. 07.17. 16.00 óra

Az ülés helye:
Hajósi Közös Önkormányzati
Hivatal tanácsterme
Hajós, Rákóczi u. 12.

I. napirendi pont:
Beszámoló a II. negyedévi
képviselő-testületi döntések
végrehajtásáról
II. napirendi pont:
Egyebek

blank.gif blank.gif
Akadálymentes oldalak


blank.gif blank.gif
Aktuális
Városi Könyvtár

blank.gif blank.gif
Gazdasági program

Hajós város
GAZDASÁGI PROGRAMJA
a 2019-ig tartó
önkormányzati ciklusra

blank.gif blank.gif
Hajósi Óvoda és Bölcsőde„AUSSTATTUNG VON
UNGARNDEUTSCHEN
KINDERGÄRTEN”

PROJEKTBölcsődei fejlesztések
Bács-Kiskun megyében


Sajtóközlemény

Projektösszefoglaló

blank.gif blank.gif
Hajós - Érsekhalma Kerékpárút


Kerékpárút
Hajós és Érsekhalma között


blank.gif blank.gif
TOP projektek

Hajós-Dusnok belterületi
csapadékvíz elvezetõ
rendszerének korszerûsítése


blank.gif blank.gif
Hajós FC

LABDARÚGÓ
SZAKOSZTÁLY


Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2018

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2017

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2016

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2015

Határozat

KérelemKÉZILABDA
SZAKOSZTÁLY


Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2018

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2017

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2016

Határozat

KérelemSportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása 2015

Határozat

Kérelem
Sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló
kérelem jóváhagyása

SFPHP kérelem

blank.gif blank.gif
Alapítványi beszámoló

Közhasznú jelentés
a Hajóson Élõ Német Nemzeti
Kisebbség és Nagyközségért
Alapítvány
2012. évi tevékenységér?lAz Alapítvány
egyszerûsített beszámolója

blank.gif blank.gif
Költségvetés

RENDELET
Az önkormányzat
2016. évi költségvetéseRENDELET
2015. évi költségvetés
végrehajtásáról

blank.gif blank.gif
Települési arculati kézikönyv


Települési arculati
kézikönyv


Hajósi Barokk KastélyProgramok, rendezvények,
információk

Hasznos linkek
Orbán-nap Hajós 2011
Hajósi Barokk Kastély
Hajósszolg Kft.
Hajósi templom és plébánia
magyarorszag.hu
Magyar Államkincstár
Bács-Kiskun megye
Kalocsa Város honlapja
Baja Város honlapja
Az Európai Únió portálja
EDF Démász
Égáz - Dégáz
Ügyfélkapu
Fels?-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
Közadattár
Új Széchenyi Terv
hajosvaros.hu a Facebookon
Pályázatok

EMMI - 2018. évi kiegészítő támogatás

Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése
Együtt a közösségeinkért
Hajósi sváb-magyar szótár
Hajósi Hagyományõrzõ Sváb Néptánc Egyesület

 Hajósi Polgárõr Egyesület

Szent Imre Napok 2015

A Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztése

Kerékpárút-hálózat fejlesztése az 54. számú fõúton

Orbán-napi Borünnep 2012

Hajósi Általános Iskola homlokzat szigetelése, nyílászárók cseréje Hajós Város közösségi intézményeinek korszerûsítése

Tájház felújítás

Környezettudatos magatartás kialakítása Hajóson

NFA pályázat

Öreg iskola felújítása

Interaktív táblák az iskolában

Játszótér

Német Nemzetiségi Tájház

Iskolai kerékpártároló

Óvoda akadálymentesítése
blank.gif blank.gif
center.png